بایگانی/آرشیو ماهانه: آگوست 2022

یازدهم تجربی

انسان و محیط زیست(یازدهم تجربی) انگلیسی (یازدهم تجربی) زمین شناسی (یازدهم تجربی) تاریخ معاصر ایران(یازدهم تجربی) دین و زندگی (یازدهم تجربی) ریاضی (یازدهم تجربی) زیست شناسی (یازدهم تجربی) شیمی (یازدهم تجربی) عربی، زبان قرآن (یازدهم تجربی) فارسی (یازدهم تجربی) فیزیک (یازدهم تجربی) نگارش (یازدهم تجربی)

بیشتر بخوانید »

دوازدهم تجربی

انگلیسی (دوازدهم تجربی) دین و زندگی (دوازدهم تجربی) ریاضی (دوازدهم تجربی) سلامت و بهداشت(دوازدهم تجربی) زیست شناسی (دوازدهم تجربی) عربی، زبان قرآن (دوازدهم تجربی) شیمی (دوازدهم تجربی) فارسی (دوازدهم تجربی) فیزیک (دوازدهم تجربی) مدیریت خانواده و سبک زندگی (دوازدهم تجربی) نگارش (دوازدهم تجربی) ریاضی و آمار (دوازدهم تجربی)

بیشتر بخوانید »

دهم تجربی

انگلیسی (دهم تجربی) آمادگی دفاعی(دهم تجربی) دین و زندگی (دهم تجربی) جغرافیای ایران(دهم تجربی) ریاضی (دهم تجربی) زیست شناسی (دهم تجربی) شیمی (دهم تجربی) عربی، زبان قرآن (دهم تجربی) فارسی (دهم تجربی) فیزیک (دهم تجربی) نگارش (دهم تجربی)

بیشتر بخوانید »

یازدهم انسانی

انسان و محیط زیست(یازدهم انسانی) انگلیسی (یازدهم انسانی) جامعه شناسی (یازدهم انسانی) تاریخ (یازدهم انسانی) جغرافیای (یازدهم انسانی) ـ جغرافیای ناحیه ای روان شناسی(یازدهم انسانی) دین و زندگی (یازدهم انسانی) ریاضی و آمار (یازدهم انسانی) عربی، زبان قرآن (یازدهم انسانی) فارسی (یازدهم انسانی) فلسفه (یازدهم انسانی) علوم و فنون ادبی (یازدهم انسانی) نگارش (یازدهم انسانی)

بیشتر بخوانید »

دوازدهم انسانی

انگلیسی (دوازدهم انسانی) تاریخ (دوازدهم انسانی) – ایران و جهان معاصر جامعه شناسی (دوازدهم انسانی) تحلیل فرهنگی(دوازدهم انسانی) ریاضی و آمار (دوازدهم انسانی) علوم و فنون ادبی (دوازدهم انسانی) عربی، زبان قرآن (دوازدهم انسانی) سلامت و بهداشت(دوازدهم انسانی) فلسفه (دوازدهم انسانی) فارسی (دوازدهم انسانی) مدیریت خانواده و سبک زندگی (دوازدهم انسانی) نگارش (دوازدهم انسانی) جغرافیا (دوازدهم انسانی)

بیشتر بخوانید »

دهم انسانی

آمادگی دفاعی (دهم انسانی) اقتصاد (دهم انسانی) انگلیسی (دهم انسانی) تاریخ (ایران و جهان باستان) (دهم انسانی) جامعه شناسی (دهم انسانی) جغرافیای ایران (دهم انسانی) دین و زندگی (دهم انسانی) عربی، زبان قرآن (دهم انسانی) ریاضی و آمار (دهم انسانی) علوم و فنون ادبی (دهم انسانی) فارسی (دهم انسانی) منطق (دهم انسانی) نگارش (1)

بیشتر بخوانید »

یازدهم ریاضی

آمار و احتمال (یازدهم ریاضی) انسان و محیط زیست (یازدهم ریاضی) انگلیسی (یازدهم ریاضی) تعلیمات ادیان الهی و اخلاق (یازدهم ریاضی) تاریخ معاصر ایران (یازدهم ریاضی) حسابان (یازدهم ریاضی) دین و زندگی (یازدهم ریاضی) زمین شناسی (یازدهم ریاضی) عربی، زبان قرآن (یازدهم ریاضی) شیمی (یازدهم ریاضی) فارسی (یازدهم ریاضی) فیزیک (یازدهم ریاضی) نگارش (یازدهم ریاضی) هندسه (یازدهم ریاضی)

بیشتر بخوانید »

دوازدهم ریاضی

انگلیسی (دوازدهم ریاضی) دین و زندگی (دوازدهم ریاضی) حسابان (دوازدهم ریاضی) ریاضیات گسسته (دوازدهم ریاضی) شیمی (دوازدهم ریاضی) سلامت و بهداشت (دوازدهم ریاضی) فارسی (دوازدهم ریاضی) عربی، زبان قرآن (دوازدهم ریاضی) فیزیک (دوازدهم ریاضی) مدیریت خانواده و سبک زندگی (دوازدهم ریاضی) نگارش (دوازدهم ریاضی) هندسه (دوازدهم ریاضی)

بیشتر بخوانید »

دهم ریاضی

آمادگی دفاعی انگلیسی (دهم ریاضی) جغرافیای ایران دین و زندگی (دهم ریاضی) ریاضی (دهم ریاضی) شیمی (دهم ریاضی) عربی، زبان قرآن (دهم ریاضی) فارسی (دهم ریاضی) فیزیک (دهم ریاضی) نگارش (دهم ریاضی) هندسه (دهم ریاضی)

بیشتر بخوانید »

ششم

آزمون آنلاین قرآن (ششم) آزمون آنلاین ریاضی (ششم) آزمون آنلاین تفکر و پژوهش (ششم) آزمون آنلاین فارسی (ششم) آزمون آنلاین علوم تجربی (ششم) آزمون آنلاین کار و فناوری (ششم) آزمون آنلاین نگارش فارسی (ششم) آزمون آنلاین مطالعات اجتماعی (ششم) آزمون آنلاین هدیه آسمان (ششم)

بیشتر بخوانید »