مطالعات اجتماعی 6

ازمون انلاین تستی رایگان دروس 13 تا 16 مطالعات اجتماعی ششم

پایه : ششم درس: مطالعات اجتماعی شامل مباحث: دروس 13 تا 16 نوع آزمون: تستی سطح دشواری: متوسط تعداد سوال: 10 تصادفی زمان پاسخگویی: 15 دقیقه تعداد دفعات تکرار: نامحدود قیمت: رایگان نسخه ورد و پی دی اف سوالات همراه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید »

ازمون انلاین تستی رایگان نوبت اول دروس 1 تا 12 مطالعات اجتماعی ششم

پایه : ششم درس: مطالعات اجتماعی شامل مباحث: دروس 1 تا 12 نوع آزمون: تستی سطح دشواری: متوسط تعداد سوال: 15 تصادفی زمان پاسخگویی: 22 دقیقه تعداد دفعات تکرار: نامحدود قیمت: رایگان نسخه ورد و پی دی اف سوالات همراه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید »

ازمون انلاین تستی رایگان دروس 9 تا 12 مطالعات اجتماعی ششم

پایه : ششم درس: مطالعات اجتماعی شامل مباحث: دروس 9 تا 12 نوع آزمون: تستی سطح دشواری: متوسط تعداد سوال: 15 تصادفی زمان پاسخگویی: 22 دقیقه تعداد دفعات تکرار: نامحدود قیمت: رایگان نسخه ورد و پی دی اف سوالات همراه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید »

ازمون انلاین تستی رایگان درس17 تا 20 مطالعات اجتماعی ششم

پایه : ششم درس: مطالعات اجتماعی شامل مباحث: دروس17 تا 20 نوع آزمون: تستی سطح دشواری: متوسط تعداد سوال: 15 تصادفی زمان پاسخگویی: 22 دقیقه تعداد دفعات تکرار: نامحدود قیمت: رایگان نسخه ورد و پی دی اف سوالات همراه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید »

ازمون انلاین تستی رایگان درس1 تا 4 مطالعات اجتماعی ششم

پایه : ششم درس: مطالعات اجتماعی شامل مباحث: دروس1 تا 4 نوع آزمون: تستی سطح دشواری: متوسط تعداد سوال: 15 تصادفی زمان پاسخگویی: 22 دقیقه تعداد دفعات تکرار: نامحدود قیمت: رایگان نسخه ورد و پی دی اف سوالات همراه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید »

ازمون انلاین تستی رایگان درس13 تا 16 مطالعات اجتماعی ششم

پایه : ششم درس: مطالعات اجتماعی شامل مباحث: دروس13تا 16 نوع آزمون: تستی سطح دشواری: متوسط تعداد سوال: 10 تصادفی زمان پاسخگویی: 22 دقیقه تعداد دفعات تکرار: نامحدود قیمت: رایگان نسخه ورد و پی دی اف سوالات همراه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید »

ازمون انلاین تستی رایگان درس 9 تا 12 مطالعات اجتماعی ششم

پایه : ششم درس: مطالعات اجتماعی شامل مباحث: دروس 9تا 12 نوع آزمون: تستی سطح دشواری: متوسط تعداد سوال: 15 تصادفی زمان پاسخگویی: 22 دقیقه تعداد دفعات تکرار: نامحدود قیمت: رایگان نسخه ورد و پی دی اف سوالات همراه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید »

ازمون انلاین تستی رایگان درس 1 تا 4 مطالعات ششم

پایه : ششم درس: مطالعات اجتماعی شامل مباحث: دروس 1 تا 4 نوع آزمون: تستی سطح دشواری: متوسط تعداد سوال: 15 تصادفی زمان پاسخگویی: 22 دقیقه تعداد دفعات تکرار: نامحدود قیمت: رایگان نسخه ورد و پی دی اف سوالات همراه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید »

ازمون انلاین تستی رایگان درس 5 تا 8 مطالعات اجتماعی ششم

پایه : ششم درس: مطالعات اجتماعی شامل مباحث: دروس 5 تا 8 نوع آزمون: تستی سطح دشواری: متوسط تعداد سوال: 15 تصادفی زمان پاسخگویی: 22 دقیقه تعداد دفعات تکرار: نامحدود قیمت: رایگان نسخه ورد و پی دی اف سوالات همراه با پاسخنامه

بیشتر بخوانید »